Kính gửi: Các em sinh viên thân mến

Kính gửi: Giảng viên hướng dẫn

Theo thông báo của Trung tâm CNTT tới Sinh viên và Khoa thông báo tới sinh viên, Sinh viên đăng ký lần tra soát thử là trước hạn nộp bản cứng Khoa là 30 ngày và đăng ký lần tra soát chính thức là trước 14 ngày.

Tổng số đăng ký Trung tâm đã nhận được như sau:

- Đối với lần tra soát thử: 892 đăng ký

- Đối với lần tra soát chính thức: 1146 đăng ký

Tổng: 2038 quyển đăng ký tra soát

Để tra soát ra kết quả theo toàn bộ quy trình trung tâm có 6 máy quét, 5 cán bộ phân công quét liên tục chỉ có thể quét được 100 quyển/ngày. Trung tâm đã thực hiện quét và trả kết quả được số lượng như sau:

- Đối với lần tra soát thử: 826 quyển

- Đối với lần tra soát chính thức: 902 kết quả

Tổng 1.728 kết quả được trả bao gồm Biên bản TS và Kết quả tra soát

Như vậy còn 66 đăng ký lần quét thử và 244 đăng ký lần quét chính thức không thể thực hiện kịp theo tiến độ để các em sinh viên nộp bản cứng Khóa luận về Khoa.

Do đó, trung tâm thông báo với các em sinh viên, đồng kính gửi giảng viên hướng dẫn như sau:

1. Sinh viên nộp bản cứng về Khoa theo đúng tiến độ thu Khóa luận của Khoa.

2. Sinh viên Đăng ký bản tra soát chính thức hạn cuối trước ngày nộp bản cứng về Khoa và Trung tâm sẽ trả kết quả từ ngày 10.7.2020 – 15.7.2020.

3. Sinh viên từ ngày 10.7.2020 mang theo 01 bản cứng, 1 đĩa CD và 4 Biên Bản TS, 4 KQTS đến trung tâm để xác nhận và nhận kết quả. Sau đó sinh viên nộp lại Khoa chuyên môn để kèm vào sau.

4. Mọi thông tin về thông báo và kết quả xem tại website: tslv.ftu.edu.vn và tracuuthongtin.ftu.edu.vn

5. Trung tâm vẫn tiếp tục tra soát các bản đăng ký đã nhận và liên tục gửi kết quả tới sinh viên, vẫn tiếp tục nhận xác nhận hàng ngày trong tuần

Trung tâm CNTT mong các bạn sinh viên và Giảng viên Hướng dẫn tạo điều kiện sinh viên nộp Khóa Luận theo đúng tiến độ của Khoa cho các em sinh viên.

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn

P/s: - Các em sinh viên sau khi nhận thông báo này chia sẻ thông tin với các bạn được biết

- Các em sinh viên không gọi điện hoặc nhắn tin tới cán bộ trung tâm mà thực hiện theo hướng dẫn này

Thông báo này được gửi toàn bộ sinh viên và giảng viên hướng dẫn

 

--------------------------------------------------------


THÔNG BÁO 

* Đối với Sinh viên Chính quy: Sinh viên in mỗi loại 04 bản cứng bao gồm: Biên bản tra soát, Kết quả tra soát và Khóa luận (03 quyển bìa mềm và 01 quyển bìa cứng)

- Tại Khoa: Sinh viên nộp 03 bản cứng khóa luận (gồm 02 quyền bìa mềm và 01 quyển bìa cứng) kèm theo 03 Kết quả tra soát và 03 Biên bản tra soát.

- Tại Trung tâm CNTT: Sinh viên nộp 01 bản cứng khóa luận (01 quyển bìa mềm) kèm theo 01 Kết quả tra soát, 01 Biên bản tra soát, 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận phục vụ công tác hậu kiểm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Đối với Học viên Cao học: Học viên in mỗi loại 06 bản cứng bao gồm: Biên bản tra soát, Kết quả tra soát và Luận văn (06 quyển bìa mềm)

- Tại Khoa Sau Đại học: Học viên nộp 05 bản cứng luận văn (05 quyển bìa mềm) kèm theo 05 Kết quả tra soát và 05 Biên bản tra soát.

- Tại Trung tâm CNTT: Học viên nộp 01 bản cứng luận văn (01 quyển bìa mềm) kèm theo 01 Kết quả tra soát, 01 Biên bản tra soát, 01 đĩa CD chứa bản mềm luận văn phục vụ công tác hậu kiểm.

Lưu ý

- Sinh viên, Học viên lấy chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn vào Biên bản tra soát trước khi lên Trung tâm CNTT ký xác nhận

- Khi Sinh viên, Học viên lên Trung tâm CNTT ký xác nhận mang theo tất cả các bản cứng khóa luận, luận văn, các kết quả tra soát và biên bản tra soát để kiểm tra với bản mềm đã tra soát lần chính thức

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- HIỆN TẠI ĐÃ QUÁ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TRA SOÁT THỬ VÀ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI SINH VIÊN SO VỚI HẠN NỘP KHÓA LUẬN CỦA KHOA TỪ NGÀY 27-30/6/2020. CÒN KHOẢNG 1000 SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN.

- HỆ THỐNG TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN TRA SOÁT ĐƯỢC KHOẢNG 100 QUYỂN/01 NGÀY VỚI 05 CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

- MỖI QUYỂN KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN SẼ MẤT KHOẢNG 30 PHÚT ĐỂ TRA SOÁT ĐƯỢC KẾT QUẢ VÀ TẢI LÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

- MỖI SINH VIÊN SẼ MẤT KHOẢNG 10 PHÚT ĐỂ KIỂM TRA VÀ NỘP KHÓA LUẬN TẠI TRUNG TÂM CNTT

  DO ĐÓ ĐỂ ĐẢM BẢO ĐÚNG HẠN NỘP KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN CỦA CÁC KHOA. TRUNG TÂM CNTT ĐỀ NGHỊ:

     1. SINH VIÊN HOÀN THÀNH VIỆC ĐĂNG KÝ TRA SOÁT THỬ VÀ CHÍNH THỨC TRƯỚC NGÀY 23/6/2020

     2. SINH VIÊN TRA CỨU VÀ IN KẾT QUẢ TẠI WEBSITE: HTTP://TRACUUTHONGTIN.FTU.EDU.VN TỪ NGÀY 23-25/6/2020

     3. SINH VIÊN NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ TRA SOÁT KHÓA LUẬN LÚC NÀO CÓ THỂ LÊN XÁC NHẬN NGAY KẾT QUẢ TẠI PHÒNG ELAERNING, TẦNG 3, NHÀ G TỪ NGÀY 24-26/6/2020 (TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH)

     4. ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN SAU NGÀY 23/6/2020 TRUNG TÂM CNTT KHÔNG ĐẢM BẢO TRẢ KẾT QUẢ TRONG 03 NGÀY LÀM VIỆC VÀ SINH VIÊN SẼ PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC NỘP MUỘN KHÓA LUẬN THEO HẠN NỘP CỦA KHOA.

LƯU Ý:

- ĐỐI VỚI HỆ CAO HỌC, HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRA SOÁT LUẬN VĂN TRƯỚC NGÀY 26/6/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN CẦN LƯU Ý:

1. Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 02 lần:
- Lần 1: tra soát thử (Sinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 30 ngày)
- Lần 2: tra soát chính thức (Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày). Sinh viên chỉ đăng ký tra soát chính thức khi
khóa luận, luận văn đã được GVHD chỉnh sửa lần cuối cùng và hoàn thiện khóa luận, luận văn theo các chỉnh sửa đó 
(Khóa luận, luận văn khi đăng ký tra soát thử hoặc tra soát chính thức phải có đầy đủ cả bìa)

2. Mỗi Form đăng ký Sinh viên chỉ điền được 01 lần gắn với 01 email. Không dùng các email khác nhau để đăng ký nhiều lần. 

- Từ ngày 29/5/2020, sinh viên nhận kết quả trên Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn . Trung tâm CNTT sẽ cập nhật kết quả lên Cơ sở dữ liệu trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký tra soát của Sinh viên

- Sinh viên điền mã tra cứu trên form để bảo mật bản mềm luận văn. (Mã tra cứu do sinh viên tự điền bao gồm 6 ký tự bất kỳ có chữ cái và số, ví dụ: abc123). Đối với các Sinh viên đã đăng ký trước ngày 29/5/2020 không dùng mã tra cứu, trung tâm sẽ gửi riêng kết quả đến từng Sinh viên qua email đăng ký.

Sinh viên, học viên có trách nhiệm in 05 bản Kết quả tra soát và 05 Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sinh viên kiểm tra 05 bản cứng khóa luận, luận văn và bản mềm đã tra soát chính thức (lần 2) trên Cơ sở dữ liệu là giống nhau sau đó lấy chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. Tiếp theo gập đôi 05 tờ Kết quả và 05 Biên bản tra soát rồi ghim vào tờ bìa cuối của 05 quyển khóa luận, luận văn rồi lấy chữ ký xác nhận của Trung tâm CNTT. Ví dụ minh họa như hình kèm theo 

3. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD)

4. Khóa luận, luận văn đăng ký tra soát là các khóa luận, luận văn đã hoàn chỉnh (không tra soát theo từng phần).  

5. Kết quả tra soát chỉ lấy Tỷ lệ sao chép lớn nhất trong các tỷ lệ phần mềm tìm ra làm kết quả cuối cùng. Tỷ lệ sao chép lớn nhất cho phép là nhỏ hơn 20%Trung tâm CNTT sẽ gửi kết quả chi tiết các đoạn văn sao chép đối với các khóa luận, luận văn có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 20% trở lên.

6. Kiểm tra thông báo qua Email cá nhân sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký

7. Trường hợp không nhận được thông báo, sinh viên kiểm tra thêm trong hòm thư spam. Nếu vẫn không nhận được Email thì gửi email đến địa chỉ: tslv@ftu.edu.vn để hỗ trợ.

    Đề nghị Sinh viên điền chính xác các thông tin trên Form đăng ký và thực hiện đúng các lưu ý trên. Nếu phát hiện vi phạm Sinh viên sẽ không được tra soát khóa luận, luận văn

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

Stt

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên (SV) truy cập Website:http://tslv.ftu.edu.vn/ để xem các thông báo và hướng dẫn tra soát khóa luận, luận văn

SV

Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 2 lần. Lần 1: tra soát thử. Lần 2: tra soát chính thức

2

Sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 1 tại website trên

SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 30 ngày để có thời gian chỉnh sửa

3

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 1 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 1 trong thời gian từ 1-3 ngày

4

Trung tâm CNTT gửi kết quả tra soát khóa luận, luận văn lần 1 qua thư điện tử đến Sinh viên và Giáo viên hướng dẫn (GVHD)

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi kết quả tra soát lần 1 đến Sinh viên và GVHD trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

5

Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện khóa luận, luận văn, trước khi nộp chính thức, sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 2 tại website trên

SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày. Hệ thống tra soát được khoảng 100 quyển/ngày. Mỗi đợt khoảng 1400 quyển khóa luận, luận văn

6

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 2 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 2 trong thời gian từ 1-3 ngày

7

Trung tâm CNTT gửi bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn qua thư điện tử đến Sinh viên và GVHD

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi bản Kết quả tra soát khoá luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đến Sinh viên và GVHD trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

8

Sau khi nhận được kết quả Sinh viên in 04 bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2), 04 Biên bản tra soát khóa luận, luận văn sau đó lấy chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT.

SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và ký xác nhận Biên bản tra soát khóa luận, luận văn của Sinh viên tại cơ sở sau đó tổng hợp gửi 01 bản đến Trung tâm CNTT

9

Khi Sinh viên lên ký xác nhận mang theo tất cả các bản cứng khóa luận, luận văn để kiểm tra với bản mềm đã tra soát lần chính thức. Sinh viên sẽ nộp 01 bản cứng khóa luận, luận văn và 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn lên Trung tâm CNTT

SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của Sinh viên sau đó tổng hợp gửi đến Trung tâm CNTT để làm cơ sở dữ liệu và tra soát hậu kiểm

10

Sinh viên nộp bản cứng khóa luận, luận văn lên Khoa kèm theo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đã có chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT

SV, Khoa

Viện,

và các đơn vị liên quan

Tỷ lệ sao chép cho phép là nhỏ hơn 20%. Bản cứng nộp lên Khoa và bản mềm tra soát lần 2 được sai lệch nội dung tối đa 5% (khoảng 05 trang giấy A4). Bản cứng và bản mềm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN

Lưu ý:

1. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa, Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD).

2. Sinh viên có thể bỏ qua lần tra soát thử và đăng ký tra soát chính thức theo quy trình từ bước 5.

3. Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bản cứng khóa luận, luận văn nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận, luận văn đã tra soát chính thức (lần 2) trên phần mềm phải giống nhau.

4. Bản cứng khóa luận, luận văn sau khi nộp lên Khoa sẽ được hậu kiểm, so sánh và đối chiếu với bản mềm của lần tra soát chính thức. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng sai lệch về nội dung lớn hơn 5% (khoảng 5 trang giấy A4) thì kết quả chấm bản cứng khóa luận, luận văn sẽ bị hủy.

5. Sinh viên và GVHD tra cứu kết quả tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sinh viên, học viên in trực tiếp Kết quả tra soát và Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/
6. Trong quá trình tra soát khóa luận, luận văn, GVHD và sinh viên cần hỗ trợ kỹ thuật liên hệ Trung tâm CNTT trong giờ hành chính: Đ/c Cường: 0944455086; Đ/c Lễ: 0977234523; 
Đ/c Quang Anh: 0985083595; Đ/c Hạnh: 0982005718; Đ/c Liên: 0906862054; Đ/c Đức: 0906289595; Đ/c Lịch: 0904799589
7. Thông báo số: 13/TB-ĐHNT ngày 21/01/2020 về việc Triển khai phần mềm "Phát hiện sao chép nội dung trong các văn bản tiếng Việt" vào việc tra soát khóa luận, luận văn. XEM TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN - ĐỀ TÀI NCKH 

Sinh viên, Học viên, Đề tài NCKH Đăng ký (Lần tra soát thử) (Đăng ký trước hạn nộp 30 ngày)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sinh viên, Học viên, Đề tài NCKH Đăng ký(Lần tra soát chính thức) (Đăng ký trước hạn nộp 14 ngày)