THÔNG BÁO

THÔNG BÁO 

BIÊN BẢN TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN TẢI VỀ - TẠI ĐÂY

-----------------------------------------

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

1. Truy cập Website: http://tslv.ftu.edu.vn/

2. Sinh viên đăng ký Form và upload khóa luận, luận văn theo các đường Link sau. Mỗi form chỉ đăng ký được 01 lần duy nhấtTên File khóa luận, luận văn upload để dưới dạng: Họ tên-Mã sinh viên-Khoa (vd: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD)

* CƠ SỞ I

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở I (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở I (Lần quét chính thức)

* CƠ SỞ II

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở II (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở II (Lần quét chính thức)

* CƠ SỞ QUẢNG NINH

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên CSQN (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên CSQN (Lần quét chính thức)

* CAO HỌC

- Link 1: Đăng ký Tra soát luận văn dành cho Học viên Cao học (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát luận văn dành cho Học viên Cao học (Lần quét chính thức)

3. Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn tối đa 02 lần (01 lần quét thử và 01 lần quét chính thức)

01 lần quét thử: Sinh viên đăng ký quét thử trước hạn nộp Khóa luận của Khoa 30 ngày 

01 lần quét chính thức: Sinh viên đăng ký quét chính thức trước hạn nộp Khóa luận của Khoa 20 ngày

4. Bản khóa luận, luận văn nộp cho giáo viên để sửa lần 1 là bản khóa luận đã được quét thử trên phần mềm. Sinh viên nộp kèm theo tờ kết quả và biên bản tra soát lần quét thử cho giáo viên hướng dẫn

5. Trung tâm CNTT sẽ gửi kết quả tra soát khóa luận, luận văn qua email cho Sinh viên và Giáo viên hướng dẫn chậm nhất sau 03-05 ngày làm việc

6. Sau khi tra soát khóa luận, luận văn bản chính thức (bản khóa luận nộp cho Khoa) Sinh viên in ra 03 bản KẾT QUẢ TRA SOÁT và 03 bản BIÊN BẢN TRA SOÁT để ký xác nhận của Trung tâm CNTT (tầng 3, nhà G) và ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn

7. Tỷ lệ sao chép lớn nhất không được vượt quá 20% là đạt yêu cầu (GVHD quyết định tỷ lệ % sao chép có đạt hay không đạt)

8. Sinh viên chịu trách nhiệm về bản cứng khóa luận nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận tra soát trên phần mềm phải là 01 bản giống nhau. Khóa luận, luận văn sau khi tra soát sẽ được quét hậu kiểm, lưu tại thư viện và nạp vào phần mềm. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng không trùng nhau thì kết quả chấm bản cứng Khóa luận, Luận văn sẽ bị hủy.

9. Sau khi nhận được kết quả quét khóa luận, luận văn chính thức có tỷ lệ sao chép dưới 15% và trường hợp có chỉnh sửa thêm về nội dung, hình thức mà thay đổi dưới 300 từ thì không cần quét lại

10. Bản Khóa luận cuối cùng nộp cho GVHD và cho Khoa phải kèm theo tờ Kết quả tra soát khóa luận, luận văn và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đã có ký xác nhận của Trung tâm CNTT và Giáo viên hướng dẫn (Đối với Sinh viên cơ sở II và CSQN chỉ cần có chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn không cần ký xác nhận của Trung tâm CNTT)

11. Sinh viên tra cứu kết quả quét khóa luận, luận văn tại Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/