THÔNG BÁO 

SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN CẦN LƯU Ý:

1. Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 02 lần:
- Lần 1: tra soát thử (Sinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 30 ngày)
- Lần 2: tra soát chính thức (Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày). Sinh viên chỉ đăng ký tra soát chính thức khi
khóa luận, luận văn đã được GVHD chỉnh sửa lần cuối cùng và hoàn thiện khóa luận, luận văn theo các chỉnh sửa đó.

2. Mỗi Form đăng ký Sinh viên chỉ điền được 01 lần gắn với 01 email. Không dùng các email khác nhau để đăng ký nhiều lần. 

3. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD)

4. Khóa luận, luận văn đăng ký tra soát là các khóa luận, luận văn đã hoàn chỉnh (không tra soát theo từng phần).  

5. Kết quả tra soát chỉ lấy Tỷ lệ sao chép lớn nhất trong các tỷ lệ phần mềm tìm ra làm kết quả cuối cùng. Tỷ lệ sao chép lớn nhất cho phép là nhỏ hơn 20%Trung tâm CNTT sẽ gửi kết quả chi tiết các đoạn văn sao chép đối với các khóa luận, luận văn có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 10% trở lên.

6. Kiểm tra hòm thư spam hoặc gửi email đến địa chỉ: tslv@ftu.edu.vn khi không nhận được kết quả tra soát.

    Đề nghị Sinh viên điền chính xác các thông tin trên Form đăng ký và thực hiện đúng các lưu ý trên. Nếu phát hiện vi phạm Sinh viên sẽ không được tra soát khóa luận, luận văn

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

Stt

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên (SV) truy cập Website:http://tslv.ftu.edu.vn/ để xem các thông báo và hướng dẫn tra soát khóa luận, luận văn

SV

Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 2 lần. Lần 1: tra soát thử. Lần 2: tra soát chính thức

2

Sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 1 tại website trên

SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 1 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 30 ngày để có thời gian chỉnh sửa

3

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 1 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 1 trong thời gian từ 1-3 ngày

4

Trung tâm CNTT gửi kết quả tra soát khóa luận, luận văn lần 1 qua thư điện tử đến Sinh viên và Giáo viên hướng dẫn (GVHD)

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi kết quả tra soát lần 1 đến Sinh viên và GVHD trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

5

Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện khóa luận, luận văn, trước khi nộp chính thức, sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn lần 2 tại website trên

SV

Sinh viên đăng ký tra soát lần 2 trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày. Hệ thống tra soát được khoảng 100 quyển/ngày. Mỗi đợt khoảng 1400 quyển khóa luận, luận văn

6

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn lần 2 cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát lần 2 trong thời gian từ 1-3 ngày

7

Trung tâm CNTT gửi bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn qua thư điện tử đến Sinh viên và GVHD

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi bản Kết quả tra soát khoá luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đến Sinh viên và GVHD trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

8

Sau khi nhận được kết quả Sinh viên in 05 bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2), 05 Biên bản tra soát khóa luận, luận văn, sau đó lấy chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT.

SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu bản Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và ký xác nhận Biên bản tra soát khóa luận, luận văn của Sinh viên tại cơ sở sau đó tổng hợp gửi 01 bản đến Trung tâm CNTT

9

Khi Sinh viên lên ký xác nhận mang theo tất cả các bản cứng khóa luận, luận văn để kiểm tra với bản mềm đã tra soát lần chính thức. Sinh viên sẽ nộp 01 bản cứng khóa luận, luận văn và 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn lên Trung tâm CNTT

SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của Sinh viên sau đó tổng hợp gửi đến Trung tâm CNTT để làm cơ sở dữ liệu và tra soát hậu kiểm

10

Sinh viên nộp bản cứng khóa luận, luận văn lên Khoa kèm theo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần 2) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đã có chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT

SV, Khoa

Viện,

và các đơn vị liên quan

Tỷ lệ sao chép cho phép là nhỏ hơn 20%. Bản cứng nộp lên Khoa và bản mềm tra soát lần 2 được sai lệch nội dung tối đa 5% (khoảng 05 trang giấy A4). Bản cứng và bản mềm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn

 Lưu ý:

i) Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa, Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD).

ii) Sinh viên có thể bỏ qua lần tra soát thử và đăng ký tra soát chính thức theo quy trình từ bước 5.

iii) Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bản cứng khóa luận, luận văn nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận, luận văn đã tra soát chính thức (lần 2) trên phần mềm phải giống nhau.

iv) Bản cứng khóa luận, luận văn sau khi nộp lên Khoa sẽ được hậu kiểm, so sánh và đối chiếu với bản mềm của lần tra soát chính thức. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng sai lệch về nội dung lớn hơn 5% (khoảng 5 trang giấy A4) thì kết quả chấm bản cứng khóa luận, luận văn sẽ bị hủy.

v) Sinh viên và GVHD tra cứu kết quả tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/
vi) Trong quá trình tra soát khóa luận, luận văn, GVHD và sinh viên cần hỗ trợ kỹ thuật liên hệ Trung tâm CNTT trong giờ hành chính: Đ/c Cường: 0944455086; Đ/c Lễ: 0977234523.

ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

* DÀNH CHO SINH VIÊN CƠ SỞ I, CSII, CSQN
Sinh viên Đăng ký Tra soát Khóa luận (Lần tra soát thử)

Sinh viên Đăng ký Tra soát Khóa luận (Lần tra soát chính thức)

* DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC
- Học viên Đăng ký Tra soát Luận văn (Lần tra soát thử)

- Học viên Đăng ký Tra soát Luận văn (Lần tra soát chính thức)