THÔNG BÁO

THÔNG BÁO 

BIÊN BẢN TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN TẢI VỀ - TẠI ĐÂY

                                                                           -----------------------------------------

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

Stt

Công việc

Thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên (SV) truy cập Website:

 http://tslv.ftu.edu.vn/

 SV

SV được quét khóa luận, luận văn 02 lần (01 lần quét thử và 01 lần quét chính thức)

2

Sinh viên đăng ký quét khóa luận, luận văn (Lần quét thử)

SV

SV đăng ký quét thử trước hạn nộp khóa luận, luận văn 30 ngày

3

Trung Tâm CNTT tiếp nhận và quét khóa luận, luận văn (Lần quét thử)

TTCNTT

 

4

Trung Tâm CNTT (TTCNTT) gửi kết quả quét khóa luận, luận văn (Lần quét thử) qua thư điện tử cho SV và Giáo viên hướng dẫn (GVHD)

TTCNTT, GVHD, SV

TTCNTT gửi kết quả quét thử trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

5

Sinh viên đăng ký quét khóa luận, luận văn (Lần quét chính thức)

SV

SV đăng ký quét chính thức trước hạn nộp khóa luận, luận văn 20 ngày

6

TTCNTT tiếp nhận và quét khóa luận, luận văn (Lần quét chính thức)

TTCNTT

 

7

TTCNTT gửi kết quả quét khóa luận, luận văn (Lần quét chính thức) qua thư điện tử cho SV và GVHD

TTCNTT, GVHD, SV

TTCNTT gửi kết quả quét chính thức trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

8

Sinh viên in 03 bản kết quả tra soát, 03 biên bản tra soát (Lần quét chính thức) để TTCNTT và GVHD ký xác nhận

 SV

Sinh viên CS II và CSQN không cần ký xác nhận của TTCNTT

9

Sinh viên nộp khóa luận, luận văn cho Khoa kèm theo tờ kết quả và biên bản tra soát khóa luận, luận văn (Lần quét chính thức)

SV

Khoa

Tỷ lệ sao chép cho phép là nhỏ hơn 20% (GVHD quyết định tỷ lệ sao chép đạt hay không đạt).

  Sinh viên đăng ký Tra soát khóa luận, luận văn theo các Link sau (Mỗi Link chỉ đăng ký được 01 lần)

* CƠ SỞ I

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở I (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở I (Lần quét chính thức)

* CƠ SỞ II

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở II (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên cơ sở II (Lần quét chính thức)

* CƠ SỞ QUẢNG NINH

- Link 1: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên CSQN (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát khóa luận dành cho Sinh viên CSQN (Lần quét chính thức)

* CAO HỌC

- Link 1: Đăng ký Tra soát luận văn dành cho Học viên Cao học (Lần quét thử)

- Link 2: Đăng ký Tra soát luận văn dành cho Học viên Cao học (Lần quét chính thức)

Lưu ý:
- Tên file khóa luận, luận văn tra soát để dưới dạng: Họ tên-Mã sinh viên-Khoa (Nguyễn Văn A-123456789-QTKD)
- Sinh viên có thể bỏ qua lần quét thử và đăng ký quét chính thức theo quy trình từ Bước 5
- Sinh viên chịu trách nhiệm về bản cứng khóa luận, luận văn nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận, luận văn tra soát trên phần mềm phải là 01 bản giống nhau. Khóa luận, luận văn sau khi tra soát sẽ được quét hậu kiểm, lưu tại thư viện và nạp vào phần mềm. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng không trùng nhau thì kết quả chấm bản cứng khóa luận, luận văn sẽ bị hủy.
- Nếu Website: http://tslv.ftu.edu.vn/ gặp sự cố thì Sinh viên truy cập địa chỉ sau: https://sites.google.com/a/ftu.edu.vn/tslvftu/
- Tra cứu kết quả quét khóa luận, luận văn tại Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/