THÔNG BÁO 

- THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO THÔNG BÁO SỐ: 335/TB-ĐHNT NGÀY 09/7/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẨN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. TRUNG TÂM CNTT SẼ KHÔNG KÝ VÀ THU KẾT QUẢ, BIÊN BẢN TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN NÊN SINH VIÊN SẼ KHÔNG PHẢI LÊN TRUNG TÂM CNTT ĐỂ KÝ XÁC NHẬN

- SINH VIÊN NỘP KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA KHOA/VIỆN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KHOA QTKD, TCNH, KTQT, LUẬT, KTKT, Viện VJCC - THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐĂNG KÝ FORM TRA SOÁT KHÓA LUẬN CHÍNH THỨC

Theo kế hoạch của Khoa, sinh viên phải nộp khóa luận cho Khoa vào ngày 15/07/2021, 16/07/2021, 20/07/2021. Để đảm bảo đúng tiến độ nộp khóa luận của Khoa, kính đề nghị Khoa thông báo đến Giáo viên hướng dẫn và Sinh viên thời hạn đăng ký tra soát chính thức cho Trung tâm CNTT tại website: http://tslv.ftu.edu.vn/ như sau:

- Sinh viên đăng ký khóa luận bản mềm tra soát chính thức từ ngày 05/06/2021 đến hết ngày 10/07/2021 (bắt buộc)
- Các trường hợp sinh viên đăng ký sau ngày 10/07/2021 sẽ không được tra soát. Sinh viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc nộp khóa luận muộn trước Khoa.
- Sinh viên đăng ký tra soát 01 lần duy nhất là lần tra soát chính thức do việc thí điểm tra soát thử đã kết thúc
- Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khóa luận khi đã được sự đồng ý của GVHD. Nếu Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khóa luận khi chưa được sự đồng ý của GVHD thì sẽ không được tra soát

* Sinh viên xác nhận đăng ký tra soát chính thức với GVHD  bằng cách sau:
Bước 1: Sinh viên soạn email theo mẫu ví dụ như sau:
- Chủ đề email gồm: Họ tên - mã sinh viên - Tra soát chính thức khóa luận
- Nội dung email gồm:
Kính gửi Thầy/Cô GVHD (Thầy Nguyễn Văn B),
Sinh viên: Nguyễn Văn A xin phép được tra soát chính thức khóa luận với các thông tin sau:
+ Họ tên: Nguyễn Văn A
+ Mã sinh viên: 123456789
+ Tên đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh
+ Họ tên GVHD: Nguyễn Văn B
+ Email GVHD: nguyenvanb@ftu.edu.vn

GVHD: Nguyễn Văn B xác nhận đồng ý cho Sinh viên: Nguyễn Văn A tra soát chính thức khóa luận với đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh

Bước 2: Sinh viên gửi email đến email của GVHD
Bước 3: GVHD trả lời email của sinh viên
Bước 4: Sinh viên chụp lại màn hình nội dung email xác nhận của GVHD và upload lên Form đăng ký tại website: http:// tslv.ftu.edu.vn

Lưu ý:

- Sinh viên phải dùng email được Nhà trường cấp có tên miền @ftu.edu.vn để đăng ký tra soát khóa luận/luận văn
- Khóa luận tải lên tra soát phải để định dạng PDF và đặt tên như sau: Họ tên (viết hoa có dấu)-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: NGUYỄN VĂN A-123456789-QTKD)

                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIỆN KT&KDQT - THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐĂNG KÝ FORM TRA SOÁT KHÓA LUẬN CHÍNH THỨC

Theo kế hoạch của Viện, sinh viên phải nộp khóa luận cho Viện vào ngày 23/07/2021. Để đảm bảo đúng tiến độ nộp khóa luận của Viện, kính đề nghị Viện thông báo đến Giáo viên hướng dẫn và Sinh viên thời hạn đăng ký tra soát chính thức cho Trung tâm CNTT tại website: http://tslv.ftu.edu.vn/ như sau:

- Sinh viên đăng ký khóa luận bản mềm tra soát chính thức từ ngày 05/06/2021 đến hết ngày 17/07/2021 (bắt buộc)
- Các trường hợp sinh viên đăng ký sau ngày 17/07/2021 sẽ không được tra soát. Sinh viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc nộp khóa luận muộn trước Viện.
- Sinh viên đăng ký tra soát 01 lần duy nhất là lần tra soát chính thức do việc thí điểm tra soát thử đã kết thúc
- Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khóa luận khi đã được sự đồng ý của GVHD. Nếu Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khóa luận khi chưa được sự đồng ý của GVHD thì sẽ không được tra soát

* Sinh viên xác nhận đăng ký tra soát chính thức với GVHD  bằng cách sau:
Bước 1: Sinh viên soạn email theo mẫu ví dụ như sau:
- Chủ đề email gồm: Họ tên - mã sinh viên - Tra soát chính thức khóa luận
- Nội dung email gồm:
Kính gửi Thầy/Cô GVHD (Thầy Nguyễn Văn B),
Sinh viên: Nguyễn Văn A xin phép được tra soát chính thức khóa luận với các thông tin sau:
+ Họ tên: Nguyễn Văn A
+ Mã sinh viên: 123456789
+ Tên đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh
+ Họ tên GVHD: Nguyễn Văn B
+ Email GVHD: nguyenvanb@ftu.edu.vn

GVHD: Nguyễn Văn B xác nhận đồng ý cho Sinh viên: Nguyễn Văn A tra soát chính thức khóa luận với đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh

Bước 2: Sinh viên gửi email đến email của GVHD
Bước 3: GVHD trả lời email của sinh viên
Bước 4: Sinh viên chụp lại màn hình nội dung email xác nhận của GVHD và upload lên Form đăng ký tại website: http:// tslv.ftu.edu.vn

Lưu ý:

- Sinh viên phải dùng email được Nhà trường cấp có tên miền @ftu.edu.vn để đăng ký tra soát khóa luận
- Khóa luận tải lên tra soát phải để định dạng PDF và đặt tên như sau: Họ tên (viết hoa có dấu)-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: NGUYỄN VĂN A-123456789-QTKD)

                                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KHOA SAU ĐẠI HỌC - THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ FORM TRA SOÁT LUẬN VĂN CHÍNH THỨC

Kề từ ngày 06.6.2021 việc đăng ký tra soát luận văn đối với học viên cao học tại website: http://tslv.ftu.edu.vn/ sẽ có một số thay đổi như sau: 

1. Sinh viên đăng ký tra soát 01 lần duy nhất là lần tra soát chính thức do việc thí điểm tra soát thử đã kết thúc
2. Sinh viên chỉ đăng ký tra soát chính thức luận văn khi đã được sự đồng ý của GVHD. Nếu Sinh viên đăng ký tra soát chính thức luận văn khi chưa được sự đồng ý của GVHD thì sẽ không được tra soát

* Sinh viên xác nhận đăng ký tra soát chính thức luận văn với GVHD bằng cách sau:
Bước 1: Sinh viên soạn email theo mẫu ví dụ như sau:
- Chủ đề email gồm: Họ tên - mã sinh viên - Tra soát chính thức luận văn
- Nội dung email gồm:
Kính gửi Thầy/Cô GVHD (Thầy Nguyễn Văn B),
Sinh viên: Nguyễn Văn A xin phép được tra soát chính thức luận văn với các thông tin sau:
+ Họ tên: Nguyễn Văn A
+ Mã sinh viên: 123456789
+ Tên đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh
+ Họ tên GVHD: Nguyễn Văn B
+ Email GVHD: nguyenvanb@ftu.edu.vn

GVHD: Nguyễn Văn B xác nhận đồng ý cho Sinh viên: Nguyễn Văn A tra soát chính thức luận văn với đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh

Bước 2: Sinh viên gửi email đến email của GVHD
Bước 3: GVHD trả lời email của sinh viên
Bước 4: Sinh viên chụp lại màn hình nội dung email xác nhận của GVHD và upload lên Form đăng ký tại website: http:// tslv.ftu.edu.vn

Lưu ý:

- Sinh viên phải dùng email được Nhà trường cấp có tên miền @ftu.edu.vn để đăng ký tra soát luận văn
- Luận văn tải lên tra soát phải để định dạng PDF và đặt tên như sau: Họ tên (viết hoa có dấu)-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: NGUYỄN VĂN A-123456789-QTKD)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN CẦN LƯU Ý:

1. Sinh viên phải dùng email được Nhà trường cấp có tên miền @ftu.edu.vn để đăng ký và được tra soát khóa luận/luận văn 01 lần tra soát chính thức (Bắt buộcsinh viên đăng ký tra soát chính thức trước hạn nộp khóa luận/luận văn 14 ngày):
+ Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khóa luận/luận văn khi đã được sự đồng ý của GVHD
+ Khóa luận/luận văn khi đăng ký tra soát chính thức là các khóa luận/luận văn đã hoàn chỉnh (không tra soát theo từng phần) và phải có đầy đủ cả bìa

2. Khóa luận/luận văn tải lên tra soát phải để định dạng PDF và đặt tên như sau: Họ tên (viết hoa có dấu)-mã sinh viên-Khoa/Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: NGUYỄN VĂN A-123456789-QTKD)

3. Mỗi Form đăng ký Sinh viên chỉ điền được 01 lần gắn với 01 email. Nghiêm cấm dùng các email khác nhau để đăng ký nhiều lần

Trung tâm CNTT sẽ cập nhật kết quả lên Cơ sở dữ liệu trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký tra soát của Sinh viên. Sinh viên chủ động sử dụng mã tra cứu để nhận kết quả tra soát tại Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn . 

- Sinh viên điền mã tra cứu trên form để bảo mật bản mềm khóa luận/luận văn. (Mã tra cứu điền theo định dạng: mã sinh viên-mã bí mật. Mã bí mật là 6 ký tự bất kỳ (không có dấu), ví dụ:123456789-abc123

Sinh viên, học viên có trách nhiệm in 04 bản Kết quả tra soát và 04 Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sau đó lấy chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn và Trung tâm CNTT vào Biên bản tra soát

4. Kết quả tra soát chỉ lấy Tỷ lệ sao chép lớn nhất trong các tỷ lệ phần mềm tìm ra làm kết quả cuối cùng. Tỷ lệ sao chép lớn nhất cho phép là nhỏ hơn 20%Trung tâm CNTT sẽ gửi kết quả chi tiết các đoạn văn sao chép đối với các khóa luận/luận văn có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 20% trở lên

5. Kiểm tra thông báo qua Email cá nhân trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. Trường hợp không nhận được thông báo, sinh viên kiểm tra hòm thư spam. Nếu vẫn không nhận được thì gửi email đến địa chỉ: tslv@ftu.edu.vn để được hỗ trợ

6. Sinh viên sẽ được tra soát lại 01 lần (của lần tra soát chính thức) trong trường hợp: kết quả tra soát có tỷ lệ sao chép lớn nhất từ 20% trở lên hoặc GVHD sửa lại lần cuối cùng với nội dung lớn hơn 5% so với bản mềm đã đăng ký tra soát chính thức. Khi đó Sinh viên muốn tra soát lại phải làm như sau:
- Bước 1: Làm đơn xin tra soát lại và được GVHD xác nhận đồng ý cho tra soát chính thức lại. TẢI MẪU ĐƠN TRA SOÁT LẠI TẠI ĐÂY  
- Bước 2: Đăng ký Form Tra soát lại TẠI ĐÂY (Form đăng ký tra soát lại sẽ được mở trước hạn nộp khóa luận/luận văn 08 ngày)
(Thời hạn trả kết quả tra soát lại sau 04 ngày kể từ khi đăng ký thành công. Chỉ được tra soát lại 01 lần duy nhất)

    Đề nghị Sinh viên điền chính xác các thông tin trên Form đăng ký và thực hiện đúng các lưu ý trên. Nếu phát hiện vi phạm Sinh viên sẽ không được tra soát khóa luận/luận văn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN 

Stt

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên (SV) truy cập Website:http://tslv.ftu.edu.vn/ để xem các thông báo và hướng dẫn tra soát khóa luận, luận văn

SV

Sinh viên được tra soát khóa luận, luận văn 01 lần tra soát chính thức 

2

Sau khi được sự đồng ý của GVHD, sinh viên đăng ký tra soát khóa luận, luận văn chính thức tại website trên


SV

Sinh viên đăng ký tra soát chính thức trước hạn nộp khóa luận, luận văn khoảng 14 ngày. Hệ thống tra soát được khoảng 100 quyển/ngày. Mỗi đợt khoảng 1400 quyển khóa luận, luận văn

3

Trung tâm CNTT tiếp nhận và tiến hành tra soát khóa luận, luận văn chính thức cho Sinh viên

TTCNTT

Trung tâm CNTT tra soát chính thức trong thời gian từ 1-3 ngày

4

Trung tâm CNTT gửi thông báo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn chính thức qua thư điện tử đến Sinh viên và GVHD. Sinh viên tải xuống kết quả và biên bản tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/

TTCNTT, GVHD, SV

Trung tâm CNTT gửi thông báo kết quả tra soát chính thức đến Sinh viên và GVHD trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký

5

Sau khi nhận được kết quả tra soát lần chính thức sinh viên in 04 bản Kết quả tra soát và 04 Biên bản tra soát sau đó lấy chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT vào Biên bản tra soát


SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 bản Kết quả tra soát và 01 Biên bản tra soát của Sinh viên tại cơ sở sau đó gửi đến Trung tâm CNTT

6

Khi Sinh viên lên Trung tâm CNTT ký xác nhận mang theo:

- Tất cả các bản cứng khóa luận, luận văn để kiểm tra với bản mềm đã tra soát lần chính thức. 

- 04 bản Kết quả và 04 Biên bản tra soát khóa luận, luận văn lần chính thức 

- 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của lần tra soát chính thức

Sau khi ký xác nhận sinh viên sẽ nộp 01 bản Kết quả, 01 Biên bản tra soát và 01 đĩa CD cho Trung tâm CNTT
SV

CS II, CSQN cử đơn vị đầu mối thu 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận, luận văn của Sinh viên sau đó gửi đến Trung tâm CNTT để làm cơ sở dữ liệu và tra soát hậu kiểm

7

Sinh viên nộp bản cứng khóa luận, luận văn lên Khoa (Viện) kèm theo Kết quả tra soát khóa luận, luận văn (lần chính thức) và Biên bản tra soát khóa luận, luận văn đã có chữ ký xác nhận của GVHD và Trung tâm CNTT

SV, Khoa

Viện,

và các đơn vị liên quan

Tỷ lệ sao chép cho phép là nhỏ hơn 20%. Bản cứng nộp lên Khoa (Viện) và bản mềm tra soát lần chính thức được sai lệch nội dung tối đa 5% (khoảng 05 trang giấy A4)

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN

Lưu ý:

1. Tên file khóa luận, luận văn tải lên để tra soát đặt dưới dạng: Họ tên-mã sinh viên-Khoa, Viện (CSI), Chuyên ngành (CSII); (ví dụ: Nguyễn Văn A-123456789-QTKD).

2. Sinh viên đăng ký tra soát chính thức khi được sự đồng ý của GVHD.

3. Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bản cứng khóa luận, luận văn nộp lên Khoa và bản mềm khóa luận, luận văn đã tra soát chính thức trên phần mềm phải giống nhau.

4. Bản cứng khóa luận, luận văn sau khi nộp lên Khoa sẽ được hậu kiểm, so sánh và đối chiếu với bản mềm của lần tra soát chính thức. Nếu phát hiện bản mềm và bản cứng sai lệch về nội dung lớn hơn 5% (khoảng 5 trang giấy A4) thì kết quả chấm bản cứng khóa luận, luận văn sẽ bị hủy.

5. Sinh viên và GVHD tra cứu kết quả tra soát khóa luận, luận văn tại website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/. Sinh viên, học viên in trực tiếp Kết quả tra soát và Biên bản tra soát của lần tra soát chính thức sau khi tra cứu được kết quả từ Website: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn/
6. Trong quá trình tra soát khóa luận, luận văn, GVHD và sinh viên cần hỗ trợ kỹ thuật liên hệ Trung tâm CNTT trong giờ hành chính: 
Đ/c Hạnh: 0982005718, Đ/c Cường: 0944455086; Đ/c Lễ: 0977234523; Đ/c Quang Anh: 0985083595; Đ/c Liên: 0906862054; Đ/c Thanh: 0976037197; 
7. Thông báo số: 13/TB-ĐHNT ngày 21/01/2020 về việc Triển khai phần mềm "Phát hiện sao chép nội dung trong các văn bản tiếng Việt" vào việc tra soát khóa luận, luận văn. XEM TẠI ĐÂY

* SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRA SOÁT KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN VÀ ĐỀ TÀI NCKH 

- TRA SOÁT CHÍNH THỨC (Đăng ký trước hạn nộp khóa luận/luận văn 14 ngày)


               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN VỀ TRA CỨU KẾT QUẢ TRA SOÁT KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN CỦA SINH VIÊN/HỌC VIÊN. ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY